googlef507e5cbf0ca33a0.html

LÆRINGSSTI OM SAMER OG SAMISK RELIGION

Denne læringsstien består av materiale utarbeidet for grunnskolelærerstudenter, men kan også gjennomføres av lærere, elever og andre interesserte. Gjennom denne læringsstien skal vi undersøke hvorfor vi har samisk innhold i læreplanene, få et innblikk i nyere historie tilknyttet samer i Norge, se på definisjoner og myter knyttet til hva det vil si...

Før du starter, forsøk å definere hva en same er, og hva du forbinder med samer. Skriv gjerne ned definisjonen din, det tvinger deg til å konkretisere tankene. Definisjonen bør skrives med fullstendige setninger, men du kan gjerne legge til øvrige assosiasjoner i stikkordsform. Poenget er å aktivere forkunnskaper, og eventuelt skille mellom...

Den norske staten anerkjenner at den er grunnlagt på territoriet til to folk, det norske og det samiske. Både barnehagebarn og grunnskoleelever skal derfor få innsikt i og kunnskap om det norske og det samiske, uavhengig av bakgrunn. I praksis ser vi noe annet. En studie fra Nord-Norge avdekker både begredelige kunnskaper og holdninger hos både...

Læreplanen for KRLE har som mål at elevene etter sjuende trinn skal "samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet". En utfordring samer selv trekker frem er de mange mytene og fordommene samer møter. Den samiske tenketanken Jurdabeassi har derfor i...

Hva er samisk religion? Vi har snakket om at samer kan defineres både ut fra selvdefinisjon, arv og språklige kriterier. Når vi i undervisningssammenheng snakker om samisk religion må vi klargjøre om vi mener hva samer tror på i dag, eller om vi snakker om tradisjonell samisk religion. I læreplanens mål for KRLE etter fjerde trinn nevnes det...

Dere husker at kildene våre til samisk religion i stor grad er preget av å være nedskrevet av kristne misjonærer. De la vekt på å lage enhetlige fremstillinger av de samiske guddommene. Et dokument skrevet av misjonæren Knut Leem (1696-1774) beskriver guddomene som plasert i fem ulike sfærer: Noen holder til aller høyest oppe på himmelen, noen...