googlef507e5cbf0ca33a0.html

Hvem eller hva er en same?

30.07.2018

Hva er en same?

Før du starter, forsøk å definere hva en same er, og hva du forbinder med samer. Skriv gjerne ned definisjonen din, det tvinger deg til å konkretisere tankene. Definisjonen bør skrives med fullstendige setninger, men du kan gjerne legge til øvrige assosiasjoner i stikkordsform. Poenget er å aktivere forkunnskaper, og eventuelt skille mellom forforståelse / fordommer og fagkunnskaper i etterkant av læringsøkten.

Hvem er same?

...Og hvordan vet du det? Møt Jon Henrik Fjällgren, vinner av Talang Sverige 2014.

  • Ville Jon Henrik vært å regne som same i følge din definisjon?
  • Hva bryter med forforståelsen din?
  • Hvordan blir forforståelsen din bekreftet?

Definisjon av same

Jon Henrik ble adoptert inn i en samisk familie da han var tre måneder gammel, definerer seg selv som samisk og har blitt kjent gjennom sine sør-samiske joiker i Talang Svarige (2014) og den svenske Melodifestivalen (2017). For mange bryter Jon Henrik med det mentale bildet de har av en same. Man tenker at det samiske henviser til en statisk etnisitet, og tror at samer kan gjenkjennes ut fra ansiktstrekk. En slik tenkning er viktig å legge bak seg. Spørsmål om identitet er ofte komplekse. Identitet kan knyttes til arv, til oppvekst, til påvirkning og egen definisjon. Ikke alle med samiske forfedre regner seg som samer. Og selv om en regner seg som same, er det som regel en av flere identiteter.

Vi skal senere se på hvordan den samiske identiteten har vært utsatt for press, fraskrivelse og tilskrivelse. Men la oss først se på hvordan norsk lov tilnærmer seg en definisjon på hvem som skal regnes som samisk i juridisk sammenheng.

Den norske loven om Sametinget og andre samiske rettsforhold, i enkel form kalt Sameloven, har som formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Den omhandler bl.a. rettighetene til å velge og å stille til valg i Sametinget, og rettigheter til å kommunisere på eget språk i møte med offentlige organer. For å kunne stemme ved Sametingsvalget må en fylle en kombinasjon av språklige og subjektive kriterier. De som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same og som enten har samisk som hjemmespråk eller minst en av foreldrene, besteforeldrene eller oldeforeldrene har eller har hatt samisk som hjemmespråk, eller at en er barn av en som allerede er registrert i samemanntallet (Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold, 1987). Også i Sverige er kriteriene for å stemme ved Sametingsvalget knyttet til selvoppfattelse og språk eller språkhistorie.


Du kan lese Sameloven her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56.

Hvem eller hva mener du bør avgjøre hvem som skal regnes som same eller ikke?